Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Rada rodičů | ZŠ Zlín Slovenská

Rada rodičů

Vážení rodiče a přátelé 3. ZŠ Slovenská, Zlín

 
Rada rodičů při ZŠ Slovenská 3076, Zlín z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nezisková organizace rodičů a zákonných zástupců dětí, založená za účelem naplňování společného zájmu a poslání, kterým je účinná a dobrovolná pomoc Základní škole se sídlem Slovenská 3076, Zlín a žákům této školy, podpora jejich správného vzdělávání, výchovy a všestranného rozvoje, koordinace a sjednocování výchovného působení rodičů, školy a dalších výchovných institucí na děti a mládež.
Hlavní činnost spolku směřuje k realizaci společných zájmů a naplňování jejího účelu a poslání, a to zejména prostřednictvím:
 
1. rozvojem všestranné spolupráce a partnerské komunikace mezi rodiči a pedagogy školy,
 
2. předkládání námětů, doporučení, připomínek a stížností rodičů vedení školy a součinnost při jejich vyřizování, a podněty při tvorbě školního vzdělávacího programu školy,
 
3. materiální a finanční pomoci škole při plnění jejího poslání, a to v rámci možnosti spolku, a přednostně ve formě finančních příspěvků ve prospěch školy,
 
4. spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i nestátními organizacemi a institucemi.
 
Na začátku školního roku jsou Radě rodičů předloženy finanční požadavky jednotlivých předmětových komisí na aktivity, které jsou pro žáky plánovány na celý následující rok. 
Například:
Rada rodičů přispívá škole na:ceny v různých soutěžích, olympiády, projektové dny, vybavení žákovské a učitelské knihovny, mikulášské dárky, oslavu Dne dětí, slavnostní zakončení školní docházky, příspěvky na autobusovou dopravu - lyžařský výcvik, školy v přírodě, seznamovací pobyty, předvánoční Vídeň, exkurze, muzea, materiál pro tisk a laminování materiálů potřebných k výuce, preventivní programy pro1.- 9. ročníky, pomůcky do výuky jednotlivých předmětů, pomůcky do tělocvičny, do školní družiny, atd., dle žádostí ZŠ a schválení Radou rodičů.
Rada rodičů se obvykle schází před třídními schůzkami. Každou třídu ZŠ zastupuje v Radě rodičů 1 člen - delegát - z řad rodičů žáků dané třídy. 
Výbor Rady rodičů: 
předseda – David Kafka
místopředseda (zástupce předsedy) - Petra Pavlištíková
pokladník - Romana Kaňovská
pověřená osoba s pravomocemi kontroly – Mgr. Ivana Dvouletá – navržena vedením ZŠ Slovenská, Zlín 
 
Rada rodičů je tu pro žáky a jejich rodiče. S jakýmkoliv dotazem, podnětem i problémem se, prosím, na nás obracejte e-mailem.
E-mail:  rada.rodicu3zs@gmail.com

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001