Vítejte na naší škole

Jménem celého učitelského sboru i všech zaměstnanců naší školy Vás vítám na našich stránkách. Snažíme se dát Vašim dětem ten nejlepší základ do života a věříme, že společnými silami to zvládneme i v této nelehké době.​

Přejeme vám krásné dny s úsměvem na tvářích Vašich dětí.

Mgr. Irena Šlesingerová

ředitelka školy

Novinky - důležité | ZŠ Zlín Slovenská

Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

termín zápisu pro školní rok 2024/2025 je určen na pátek 5. 4. 2024 od 13:00 hodin do 18:00 hodin.

Podrobné informace, jsou uvedeny na stránkách www.zapisdozszlin.cz, kde své dítě k zápisu zaregistrujte v termínu od 1. 3. 2024 do 3. 4. 2024.

 

Rodičům, kteří nemají možnost registrace, umožníme zaregistrovat dítě ve škole.

 

Nemůžete-li se dostavit k zápisu v uvedený den, domluvte si telefonicky či mailem jiný termín zápisu ještě před zahájením zápisu.

 

U zápisu předložíte:

- občanský průkaz zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

- vyplněný Zápisový list 2024

Zápis je povinný pro všechny děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 6 let.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum).

 

Zápis musí proběhnout také u dětí, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky.

Kritéria pro přijetí

1. spádová oblast (dle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních a mateřských škol).
Kritérium spádovosti se nevztahuje na děti, které se ucházejío zařazení do logopedickétřídy.
2. starší sourozenec
3. losování v případě vyššího počtu žádosti o přijetí než volných míst

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písmena e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na hlavním vchodu do ZŠ Zlín, Slovenská 3076 a na stránkách školy www.zsslovenska.eu.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno písemně.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče předloží u zápisu žádost o odklad školní docházky, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Dítě, kterému bude odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

 

Co má zvládnout budoucí prvňáček ověříte na Co má umět prvňáček.

 

Logopedická třída

Ve spolupráci s SPC pro sluchově postižené a vady řeči opět počítáme se zřízením speciální třídy pro děti s logopedickými vadami. Třída se zřizuje pro děti s obtížemi v oblasti mluvního projevu, pro děti s poruchami řeči (dysfázie, dyslalie, koktavost aj.)Ve třídě je malý počet žáků, děti jsou během výuky průběžně aktivizovány ke správné výslovnosti. Oproti běžné třídě je zařazen předmět individuální logopedická péče.


K zařazení dítěte do logopedické třídy je třeba doporučení SPC pro sluchově postiženéa vady řeči.Rodiče, kteří mají zájem o přijetí dítěte do logopedické třídy, si sami zajišťují odborné vyšetření v SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve Zlíně, Kulturní dům, s.r.o. Gahurova5265, tel. 778424954, www.val-mez.cz


Kontakty

adresa školy:
Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, Slovenská 3076, 760 01 Zlín

 

mail:
zsslov@zsslovenska.eu

 

datová schránka:

yqimupe

 

telefon:
577 006 521, 774 870 903

« zpět

Adresa

Slovenská 3076,

Zlín 76001